ARACHIM , Magyarország
Széfer ha-Chinuch program
http://odur.let.rug.nl/~birot/arachim/
 
 


Parasat Behaalotcha
amely 3 tevőleges és 2 tiltó parancsolatot tartalmaz

384. A trombiták megfújásának a parancsolata,

a Szentélyben és csatában
Bevezetés
=========


A szünetet követően, Mózes negyedik könyvének ( Bamidbar , Numeri) harmadik hetiszakaszával, Baaalotcha parasájával (Bamidbar 8,1 - 12,16) folytatjuk a Szefer ha-Chinuch tanulmányozását.

A hetiszakaszban, akárcsak Bamidbar könyvében általában, jóval kevesebb micva található, mint például Mózes harmadik könyvében, a Vajikra-ban. Az eheti parancsolatok többsége az ún. "Peszach seni"-vel, a "második Peszach"-hal kapcsolatos.

A Bamidbar 9. fejezet első része írja le azt, hogy Izrael fiai hogyan ünnepelték meg a kivonulás után egy évvel Peszach ünnepét, az i-teni útmutatás szerint. (9,1 szerint: "a kivonulás szerinti második év első hónapjában", de az első évnek a kivonulás éve számít.) Viszont voltak többen is, akik nem ünnepelhettek együtt a többiekkel, mert tisztátalanok voltak a megadott időben. Ezek az emberek odamentek Mózeshez, mondván, hogy igazságtalannak érzik azt, hogy kimaradtak a Peszach ünnepléséből. Ekkor kapja meg Mózes azt az utasítást, hogy ha valaki szándéka ellenére nem tud résztvenni a Peszachban, az egy hónappal később, a mai naptár szerint Ijjár hónapban, a hónap 14. napján mutassa be a Peszach-áldozatot, amelyre hasonló törvények érvényesek, mint az első hónap (ma: Niszán hó) 14-én bemutatott Peszach-áldozatra.

Érdekesség egyébként, hogy ez az egyik azon két eset közül, amikor egy általános törvényt néhányan a nép közül igazságtalannak találnak, és odamennek Mózeshez "reklamálni". Majd Mózes megkérdezi az Ö- valót, aki erre a speciális esetre nézve hoz egy kiegészítő szabályozást, vagyis megfordul a törvényhozás eddig egyirányú menete. A másik eset Clofhád lányainak a története, a lányok örökösödési jogával kapcsolatban, Bamidbar 27. fejezetében (Hinuch, 400. micva). A két esetet összeköti az is, hogy a panaszkodók ezekkel a szavakkal közelítenek Mózeshez: "...miért csökkenjünk azért, mert...?".

(Peszach seni manapság, hogy nincsen Szentély, elvesztette a jelentőségét. Néhány liturgiai részlet -- az, hogy nem mondunk Tachanun-t -- jelzi, hogy ez a nap valamiben kiemelkedik a többi hétköznap közül. Szokás továbbá sok közösségben ezen a napon enni egy kevéske maceszt (is), ezzel emlékezve a nap hajdani jelentőségére.)

A hetiszakaszunk tartalmaz ezen felül még egy parancsolatot, a trombiták megfújásának a parancsolatát a Szentélyben és a háborúban. A halákhában kétféle fújós hangszer, a kürt (sofár ) és a trombita (chacoceret) játszik szerepet. Bamidbar 29,1 írja elő a sofar megfúvását Ros ha-sana napján. Ugyanez érvényes a jovel-év (a jubileumi év, minden 50. év) Jom kippur napjára is, amely sok szempontból analóg Ros ha-sana ünnepével.

Hetiszakaszunkban, a 10. fejezet elején I-ten előírja Mózesnek a két trombita ("chacocerot", azaz nem a sofar!) elkészítését ezüstből. Ezeknek a trombitáknak több funkciója is lesz. A tórai szöveg során előbb azokat a funkciókat ismerjük meg, amelyek csak a pusztai vándorlás idején voltak érvényben, és ezért nem számítanak bele a ma érvényes 613 parancsolatba. A különböző jelekkel jelezték azt, hogy a népnek vagy a vezetőinek össze kell gyülekezniük, illetve azt, hogy mely táborrésznek kell elindulnia a vándorlás során.

Ezt követően, a 10. fejezet 8. versében a következőt olvassuk: "És Áron fiai, a kohaniták [legyenek azok, akik] megfújják a trombitákat; és legyenek ezek [a trombiták megfújásának a parancsa] a számukra [a kohénok számára] örök törvény, a nemzedékeik számára." Az utolsó szavakra figyeljünk különösen: a kontextusból, az előzményekből, azt hihetnénk, hogy ez az előírás (t.i. hogy a kohaniták feladata a trombiták megfújása) csupán a pusztai vándorlásra vonatkozik. De az utolsó szavak azt jelzik, hogy itt témaváltás következik. Eddig egy olyan előírásról volt szó, amely csak a pusztai vándorlás nemzedékére vonatkozott, de mostantól kezdve egy "örök törvényről", amely a későbbi nemzedékekre (is) érvényes, azaz a 613 micva egyikéről lesz szó.

A következő versekben (10,9-10) mit olvasunk? "És amikor háborúba vonultok az országotokban [Erec Izraelben, vagyis Jozsué és a honfoglalás után], a szorongató ellen, aki szorongat benneteket, és [akkor] fújjátok meg a trombitákat ; és [ha így tesztek,] meg lesztek említve az Ö-ökkévaló, a ti I-tenetek előtt, és meg lesztek segítve az ellenségeitek ellen. És örömetek napján és ünnepnapjaitokon és az újhold napjain fújjátok meg a trombitákat az 'ola'-áldozataitok [a teljesen elégő áldozataitok] felett és a 'salem-' [béke-, teljes- ?] áldozataitok felett ; és legyen [ez a fújjás] számotokra emlékeztetővé a ti I-tenetek előtt, én vagyok az Ö-ökkévaló, a ti I-tenetek."

Ezek az előírások alkotják a Szefer ha-Chinuch 384. micváját. Két esetben kell megfújni a trombitát: vagy ha ellenség szorongat bennünket, vagy ha ünnepnap (vagy újhold) van. (Az utobbi majd kiegeszul azzal, hogy minden ola-aldozat bemutatasa soran, vegeredmenyben minden nap.)

Az alábbi Chinuch-részlet érdekessége az, hogy idéz egy szakaszt a Talmudból, amely néhány jellegzetes fordulatot tartalmaz.

Ros ha-Sana traktátus második része az újévi sófár-fúvással foglalkozik (v.ö. 29,1, ld. fentebb). Ennek keretében, a Gemara diszkussziójában szereplő rabbik (az "amorák ") idéznek egy "barajtát ", vagyis egy olyan állítást, amely a korábbi, nagyobb tekintéllyel rendelkező rabbiktól (a "tannák "-tól) származik. Egy, korábbi korból származó állítást nem lehet egyszerűen "butasagnak" tartani, ezért ha valami probléma merül fel vele kapcsolatban, akkor a problémára valamilyen választ kell találni.

A következő barajta szerepel a bab. Ros Hasana 29a lapon (v.ö. még bab. Arachin 3b és Toszefta RH 2,4): "Mindenki köteles [meghallgatni] a [Ros ha-sana-i] sofar-fújást: kohaniták, leviták, izrael-ek [azaz aki se nem kohén, se nem levita], betértek, felszabadított rabszolgák, 'tumtum'-ok [aki se nem férfi, se nem nő], 'androginosz'-ok [hermafroditák], es az, aki félig rabszolga és félig szabad,..." (Vegyük észre, hogy nők és rabszolgák nem szereplnek a felsorolásban. Ez a két csoport ugyanis fel van mentve az időhöz kötött, cselekvő parancsolatok alól, mint például a Ros ha-sana-i sofar-fújás meghallgatása.)

A Talmud (a Gemara) rabbijai min kezdenek el problémázni a fenti szöveg kapcsán? Azt mondják, hogy "psita", vagyis, hogy "egyszerű" a szoveg. Jobban mondva: "túl egyszerű". Ha egy állítás magától értetődő, az nem jó, akkor valamit nem értettünk meg rendesen. Ugyanis ezeket a barajtákat szóban hagyományozták generációról generációra, és ha egy állítás magától értetődő, akkor azzal miért terhelték volna meg az agykapacitásukat?? Tehát, ha valami "[túlságosan is] egyszerű", akkor az problémát vet fel...

A kérdés az lesz, hogy miért kell mondani azt, hogy ez az előírás vonatkozik mindenkire, kohénra, levitára és izraelre? (Izrael-nek az számít, aki "sima, egyszerű zsidó", például nem kohén, és nem levita.) Ez nem magától értetődő? A válasz az, hogy nem, mert valaki érvelhetne amellett is, hogy a kohanitáknak nem kell meghallgatniuk a Ros ha-sana-i sofar-fújást. Először megpóbáljuk majd megérteni ezt a lehetséges cáfoló gondolatmenetet (nem lesz könnyű!), majd megmutatjuk, hogy hol van ennek a gondolatmenetnek a gyenge pontja.

Ráadásul a fenti barajta a Ros ha-sana-i kürt- (sofar-) fújással kapcsolatos, nem pedig a hetiszakaszunkban olvasható trombita- (chacocerot-) fújással. Miért vette be a Chinuch ezt a részletet a jelen micva tárgyalásába? Mert a gondolatmenet egy apró részéből (a végül is elvetett érvelés egyik eleméből) tudunk meg valamit a bennünket érdeklő kérdés kapcsán: azt, hogy a kohaniták minden nap megfújták a trombitákat.Szöveg (részlet):
=============

[Micva] megfújni a trombitákat (chacocerot) a Szentélyben minden nap, minden áldozat bemutatásakor (1 ), valamint hasonlóképpen a szorongattatások idején (2 ). Amint meg van írva (Bamidbar 10,9): "És amikor háborúba mentek..." stb. [ld. a bevezetőben; a Chinuch nem hozza az egész idézetet]. Majd az is meg van írva (10,10): "És az örömetek napján és az ünnepeiteken és az újhold napjain fújjátok meg a trombitákat az ola-áldozataitokon és a salem-áldozataitokon,..." stb. És annak ellenére, hogy a Szentírás az örömnapokra, az ünnepnapokra és az újhold napjára hívta fel a figyelmet, nem csupán [ekkorra vonatkozik az előírás], hanem minden nap megfújták a trombitákat a Szentélyben, az áldozat felett.

És meg van magyarázva a Ros ha-Sana [traktátusban, a Babilóniai Talmudban], a "Rauhu bét din" című fejezetben (RH 3. fejezet). Mert azt mondták ott (a bölcseink): "Mindenki köteles [meghallgatni] a [Ros ha-sana-i] sofar-fújást: kohaniták, leviták, izrael-ek [azaz aki se nem kohén, se nem levita],...". És a Talmud meglepődik ezen a Gemarában: "Psita! [Ez túlságosan is egyszerűen hangzik!] Ha ezek (a kohaniták, a leviták és az izraelek) nincsenek kötelezve [a Ros ha-sana-i sofar-fújás meghallgatására[, akkor ki van kötelezve??"

És a következő választ adja [a Talmud]: "a kohaniták miatt van erre szükség (3 ). [Mert ha] követném az [ezzel ellentétes véleményedet, miszerint a kohaniták nincsenek kötelezve a Ros ha-sana-i sofar-fújás meghallgatására], és azt mondanám, hogy [egyrészt a Ros ha-sana-i sofar-fúvás kapcsán] az szerepel (Bamidbar 29,1), hogy "a kürtharsogás napja legyen ez nektek". [Másrészt] a kohaniták számára kötelező minden nap fújni, hiszen meg van írva (Bamidbar 10,10): "...és fújjatok a trombitába az ola-áldozataitok felett..." ( 4 ). [Akkor azt hihetném, hogy a kohanitáknak nem kell meghallgatniuk a Ros ha-sana-i sofar-fújást. De ez nincs így, mert a Talmud] erre azt válaszolja, hogy: "Tényleg összehasonlítható [ez a két hely, t.i. Bamidbar 10,10 és 29,1]?? Ott [10,10-ben] trombitákról (chacocerot) [van szó], itt pedig [29,1-ben] sofar-ról."

Tanultuk, minden esetre, hogy az egész évben, azaz minden egyes nap, van trombita [-fújás] a Szentélyben (5 ). És azt is mondták [a bölcseink] az Arachin traktátus második fejezetében: "Soha nincs kevesebb, mint 21 fújás a Szentélyben, és soha nincs több, mint 48". (6 )Lábjegyzetek:
===========

(1) Azaz, minden ola-áldozat során reggel, majd ismét, késő délután. Valamint minden muszaf-áldozatnál (alkalmi, "kiegészítő" áldozat, ünnepnapokon, szombaton és az újhold napján). Ld. Bab. Szukka 53b.

(2) Amikor az egész közösséget veszély fenyegeti. (V.ö. Bab. Taanit 19a, és Misna Tora, Hilchot Taanit 1,1). Érdekesség, hogy az itt is használt "carot" (askenázi kiejtésben: "corajsz"), azaz "szorongattatások" szóból származik a jiddis "coresz" szó.

(3) Vagyis az nem magától értetődő, hogy a kohaniták is kötelezettek a Ros ha-sana-i sofar-fúvás meghallgatására, és őmiattuk kell megemlíteni mindezt. Most egy indirekt bizonyítás következik, amelynek a formulája: "(im) szalka daatach, amena..." ("(ha) követném az [ezzel ellentétes] véleményedet, és azt mondanám, hogy..."; ez a formula megfelel a matematikában szokásos "tegyük fel, hogy..." formulának).

(4) Valaki érvelhetne úgy, hogy mivel Ros ha-sana ünnepét a Tóra a "kürtharsogás napjának nevezi" (Bamidbar 29,1), ezért ekkor csak olyan embereknek kötelező meghallgatniuk a sofárt, akiknek az év többi napján nincs kürtharsogással kapcsolatos kötelezettségük. Másrészt, tudjuk Bamidbar 10,8-ból (ld. a bevezetőben), hogy a kohanitáknak kötelező bizonyos alkalmakkor megfújni a trombitákat. Például amikor a pusztai vándorlás során elindult a nép,... (10,1-7) vagy ha ellenség szorongatja a népet (10,9). Illetve bizonyos áldozatokat kell trombita-szóval kisérniük (10,10). De az utóbbiak közé tartozik a mindennapi ola-áldozat is, így a kohénoknak minden egyes nap van ilyen jellegű kötelezettségük. Ha ez így van, érvelhetne valaki, akkor számukra nem számít különlegesnek a Ros ha-sana, mint "a kürtfújás napja", vagyis rájuk nem vonatkozik ez a kötelezettség.
De ez nincs így (most következik a szövegben a cáfolat: a két verset nem lehet összevetni egymással, másról van bennük szo), és ezért fontos megemlíteni a barajtában azt, hogy a kohanitákra is vonatkozik a sofar-hallgatás micvája.
Egyebként a talmudi szöveg egy másik lehetséges érvet is hoz amellett, hogy a kohanitáknak nem kellene hallgatniuk a sofart, de ez irreleváns a Chinuch szempontjából. (Ez az érv arra épül, hogy sok szempontból analógok a Ros ha-sana-i sofar-fújás és a jovel-év törvényei, ugyanakkor a jovel-év törvényei nem érvényesek a kohanitákra.)

(5) A fenti részlet a Ros ha-Sana traktátusból azt a célt szolgálta, hogy bemutassa, hogy minden egyes nap hallani trombita-szót a Szentélyben. Habár a Talmudban a Ros ha-sana-i kürtharsogásról volt szó, és csak mellékesen jött elő Bamidbar 10,10 értelmezése (bizonyítandó, hogy a kohénok minden nap kürtölnek, nem csak Ros ha-sanakor), de mi (a Chinuch) most emiatt a mellékszál miatt idéztük a fenti részletet.

(6) A "nem enged a 48-ból" mondás eredete nem ide vezethető vissza.Fogalmak:
========

Sofár: kürt, amelyet különböző alkalmakkor fújtak meg a Szentélyben, ill. a Szentély pusztulása óta a zsinagógákban. Legfontosabb alkalom Ros ha-sana ünnepe (valamint a jovel-évbeli Jom kippur). Ma az egész újévi ünnepkört jellemzi, Elul hónap újholdjától Jom kippur lezárásáig.

Tanna: a Misna lezárását megelőző korok (elsősorban az i.sz. 1-2. század) rabbijai. (Van masik jelentese is, de ezzel most ne foglalkozzunk.)

Amora: A Misna lezárását követő, de a két talmud lezárását megelőző korok rabbijai.

Barajta: olyan, tannaitikus eredetű idézet, amely a Talmud szövegén belül maradt fenn. Az amórák idézik valamilyen céllal a Gemara diszkussziója során.

---------------------------------------------------
Bíró Tamás, Arachim, Magyarország, Széfer ha-Chinuch program
http://www.let.rug.nl/~birot/arachim/
birot@let.rug.nl
Kérdéssel, javaslattal, címváltozással kapcsolatban
forduljon Bíró Tamáshoz.
A fenti írás szabadon terjeszthető a forrás megjelölésével.
----------------------------------------------------