ARACHIM , Magyarország
Széfer ha-Chinuch program
http://odur.let.rug.nl/~birot/arachim/
 
 


Parasat Emor
amelyben 24 cselekvő és 39 tiltó parancsolat van

306. Az ómerszámlálás micvájaBevezetés  


Emor hetiszakasza (Vajikra 21,1 - 24,23) ismét nagyon gazdag parancsolatokban. A hetiszakaszunkban található micvák első csoportja a papok (kohaniták) tisztaságával és szentélybeli szolgálatával (nem érinthetnek halottat, bizonyos nőket nem vehetnek feleségül,...), vagy az áldozatokkal kapcsolatos. A másik nagy csoport pedig az ünnepi munkatilalmat és az ünnepi áldozatok rendjét írja le.

E két csoport között található két érdekes micva: "az ég neve nyilvános megszentségtelenítésének" a tilalma (295.), valamint "I-ten neve megszentelésének" a parancsolata (296.). Mindkét parancsolat forrása Vajikra 22,32: "És ne szentségtelenítsétek meg a szent nevemet, és én megszentelődök Izrael fiai körében, én vagyok az Ö-ökkévaló, aki megszentel titeket."

I-ten nevének a megszentelése (kiddus ha-sem ) a mártíromság zsidó megfelelője. A Tórában azt találjuk (Vajikra 18,5): "És tartsátok meg a parancsolataimat és a törvényemet, amelyet [ha] megtart az ember, él általuk; én vagyok az Ö-ökkévaló". Ebből azt tanulják ki a rabbik, hogy általában minden parancsolatot meg lehet szegni, ha életveszély forog fenn (ezt az esetet nevezzük "pikkuach nefes "-nek), hiszen "élni kell a parancsolatok révén, nem pedig meghalni". Ezért szabad, sőt kötelező például megszegni a szombat törvényeit, ha az életveszély legapróbb esélye is felmerül.

A három kivétel van, amely tilalmakat még pikkuach nefes esetén sem szabad megszegni. Ezek pedig: a bálványimádás ("avoda zara"), bizonyos tiltott szexuális kapcsolatok ("giluj arajot"), valamint az ártatlan vér kiontása ("sfichut damim"). Ezeket a cselekedeteket akkor sem szabad elkövetni, ha különben az embert halállal fenyegetik meg. (A harmadik tilalom arra az esetre vonatkozik, amikor azzal zsarolnak meg valakit, hogy "ha nem ölöd meg X-et, akkor téged ölünk meg". A jogos önvédelmet megengedi a halákha.)

I-ten neve megszentségtelenítésének három esetét említi a Chinuch ( Maimonides -t követve):

1. Vallásüldözés idején, nagy nyilvánosság előtt engedni az olyan zsarolásnak, hogy "ha ezt és ezt a tilalmat nem szeged meg, akkor megöllek". Pikkuach nefes (életveszély) esetén a fent említett három parancsolaton kívül mindent meg lehet szegni, általában. De mindezt nagy nyilvánosság előtt elkövetni, és ezáltal megtagadni a hitünket, az üldöző akaratának engedve: I-ten nevének megszentségtelenítése, és ezért tilos.

2. A második eset az, amikor valaki nem azért szeg meg egy parancsolatot, mert bármiért kívánja az adott cselekedetet, vagy mert az örömet okoz neki, hanem kizárólag azért, mert ezzel I-tent akarja feldühíteni.

3. A harmadik eset pedig az, amikor egy olyan személy, aki a jámborságáról és a jótékonyságáról ismert, követ el nagy nyilvánosság előtt egy olyan cselekedetet, amely nem illik az ilyen személyhez, és a közvélemény rosszallását váltja ki vele ("lám-lám, ez az I-tent félő személy ezt és ezt követte el..."). Még akkor is, ha ezt a cselekedetet egyébként semmi sem tiltaná.

Mindhárom esetben arról van szó, hogy I-ten neve a külső szemlélő reakciójában egy negatív kontextusba kerül.

A hetiszakasz második fele sorra veszi az év különleges időszakait. Előbb a legfontosabb és a leggyakoribb ünnepünket említi meg, a szombatot. Majd sorra veszi az öt tórai ünnepet , amelyek: Peszach (húsvét), Savuot (pünkösd), Ros ha-sana (újév), Jom kippur (az engesztelés napja) és Szukkot (sátoros ünnep, amelynek a 8. napja, Smini Aceret, önálló ünnepnek számít). A felsorolást mindig Peszáchtól, azaz az első tavaszi ünneptől kezdjük.

Pészach leírását követően (Vajikra 23,15-16) ezt olvassuk: "És számoljatok a 'szombat' másnapjától, attól a naptól kezdve, hogy hozzátok az ómer-áldozatot ; hét teljes 'szombat' legyen. A hetedik 'szombat" másnapjáig számoljatok ötven napot, és [akkor] hozzatok új áldozatot az Ö-ökkévalónak." Az ómer-áldozatról már a megelőző versekben (23,10-11) értesülünk: ez az új termésből bemutatandó áldozat volt a Szentély idején, amelyet megelőzően nem fogyaszthattunk az új termésből. Ettől a naptól kezdve kell hét teljes hetet, azaz ötven napot számolnunk, és az ötvenedik napra esik Savuot, azaz a "hetek ünnepe", a zsidó pünkösd.

Mikor kell bemutatni az ómer-áldozatot, azaz mikor kezdődik az ún. Ómer-számlálás? A kontextusból kiderül, hogy valamikor közvetlenül Peszach utánról van szó. A szöveg a "szombat másnapjáról" beszél, és ezt több ókori zsidó szekta is (a talmudi irodalom a "bajtuszim"-okat említi, de úgy tűnik, hogy a holt-tengeri közösség is ezt a naptárt követte), úgy értelmezte, hogy a Peszachot követő első vasárnap (Peszach félünnepén) kell bemutatni az Ómer-áldozatot, és így Savuot is mindig vasárnapra esik. (Mivel a kereszténység, hosszú vita után, végül is mindig vasárnapban rögzítette a keresztény húsvét napját, az ezt követő ötvenedik nap, a keresztény pünkösd, szintén mindig vasárnapra kerül. A "pünkösd" szó eredete egyébként a görög "ötven" szóból származik.)

A rabbinikus zsidó hagyomány, a Mózesig visszavezethető szóbeli tanra támaszkodva, úgy értelmezi a "szombat másnapja" kifejezést, hogy az itt szereplő "sabbat" szó nem a hét hetedik napjára vonatkozik, hanem általánosabban kell értelmezni: annyit jelent, hogy "a nyugalom napja", és Peszach első ünnepnapjára (Niszan hó 15-ére) vonatkozik. Vagyis az Ómer-áldozatot Peszach második napján (Niszán hó 16-án) kell bemutatni, és ekkortól kezdve kell számolni az ötven napot.

Jelenleg is az Ómer-számlálás időszakában vagyunk. Az Ómer- számlálás időszaka a későbbiekben gyászos jelleget vett fel: például nem borotválkozunk, és nem tartunk vidám eseményeket (esküvőt). Részben a rabbi Akiva tanítványai körében dúló járvány emlékére, részben pedig azért, mert az első keresztes hadjárat során (1096-ban), az évnek ebben az időszakában pusztították el a Rajna-menti virágzó zsidó közösségeket.

Az alábbi részlet egy másik problémával foglalkozik az Ómer-számlálás kapcsán. A szöveg kétszer is említi a "számoljatok" kifejezést, és mind tudjuk, nincs fölösleges szó a Tórában. A 15. vers szerint "és számoljatok..., hét teljes 'szombat' legyen", vagyis úgy tűnik, hogy a heteket kell számolni. (Ezt támasztja alá az ugyanezzel a témával foglalkozó vers Mózes 5. könyvében (Dvarim 16,9-10): "Hét hetet számolj... és tartsd meg a Savuot ünnepét...".) A következő, 16. vers szerint ugyanakkor a napokat kell számolni: "... számoljatok ötven napot...".

Ennek megfelelően ma úgy néz ki, az Ómer-számlálás szertartása (az esti imát, a máárivot követően), hogy előbb elmondjuk az áldást: "áldott vagy Ö-ökkévaló I-tenünk, a világ királya, aki megszenteltél bennünket a parancsolataiddal, és megparancsoltad nekünk az Ómer-számlálást", majd elmondjuk, hogy ma a számlálás hanyadik napján vagyunk, és ez mennyi hétnek felel meg. Például: "ma 17 nap van az Ómer-ből, amely két hét és három nap" (17 = 2 × 7 + 3).

Miért így alakult ki ez a szertartás? Az alábbiakban különböző véleményeket fogunk végignézni: előbb egy talmudi véleményt, majd azt, hogy ezt hogyan értelmezik a különböző középkori rabbik. Úgy vélem, hogy ez a részlet nem csupán az aktualitása miatt érdekes, de ízelítőt is ad a rabbinikus irodalom újabb műfajaiból.


Szöveg (részletek):


[Micva] negyvenkilenc napot számolni az Ómer-áldozat hozatalának a napjától, amely Niszán hó 16-a. Amint meg van írva (Vajikra 23,15): "És számoljatok a 'szombat' másnapjától, attól a naptól kezdve, hogy hozzátok az ómer-áldozatot..."

És ez a számolás kötelező: naponként kell számolnunk a napokat, valamint a heteket [is]. Mivel az Írás [egyrészt] úgy fogalmaz, hogy (23,16) "...számoljatok ötven napot...". [Másrészt] azt is mondja, hogy (Dvarim 16,9): "Hét hetet számolj..." És magyarázatként azt mondja Abbajé (1 ) a Gemarában (Talmud, Menachot traktátus, 66a): "micva / kötelezettség az is, hogy számoljuk a napokat, és micva / kötelezettség az is, hogy számoljuk a heteket".

És vannak olyan [középkori Talmud-] magyarázók (2 ), akik szerint [Abbaje véleménye azt jelenti, hogy] a Tóra szerint a heteket csupán akkor kell számolni, amikor teljesek [amikor eltelt egy egész hét], de nem szükséges minden egyes nap megemlíteni azt, hogy "ma ennyi és ennyi nap és ennyi és ennyi hét van". (3 )

És vannak olyanok (4 ), akik azt mondták, hogy a helyes mód az, ha minden nap megemlítjük a hetek számát a napok számával együtt. És aki féli az eget, az ezt az utat fogja választani, hogy elkerüljön minden bizonytalanságot (száfék) ( 5 ), és nem foglalkozik a szavak szépségével. És ez a szokás manapság minden olyan helyen, amelyről hallottunk [amelyről a könyv szerzője tud].

És azt írta a RaMBaM (6 ), emléke legyen áldássá, hogy: ne tévesszen meg az téged, amit mondtak [a bölcseink] emlékük legyen áldássá, hogy "micva számolni a napokat, és micva számolni a heteket" [Abbaje fenti szavai]. És ha úgy hiszed, hogy ez két [különböző] micva, [akkor tudd meg, hogy] ezt úgy kell érteni, hogy ez nem egy önálló micva [a heteket számolni], hanem az adott micva részei közül az egyik. [Az egyik fele a micvának a napok számolása, és a másik fele a hetek számolása.]... Ha valamit kötelező tenned, még nem [következik] szükségszerűen ebből, hogy az egy önálló micvának [számít].... Mert ha két [külön] micváról lenne szó, ... ha azt mondták volna [a bölcsek], hogy az egyik micva a napok számolása, és a másik micva a hetek számolása ( 7 ), akkor... két külön áldás lenne: "[áldott vagy Ö. I-tenünk, a világ királya], aki megszenteltél bennünket a parancsolataiddal, és megparancsoltad nekünk az Ómer napjainak a számolását", ill. "... [aki megparancsoltad nekünk az Ómer] heteinek a számolását" (8 ). De nem így van a dolog, és [ebből is látható, hogy] a micva az Ómer számolásai (9 ), a napjaival és a heteivel együtt, amint azt írtuk. ...Lábjegyzetek:


(1) Abbajé: neves talmudi rabbi, Babilóniában élt az i.sz. IV. század első felében.

(2) V.ö. pl. azzal, amit ír Rabbenu Niszim Gerondi (Peszachim traktátushoz, a vége felé): rövidített nevén a "RaN", aki a XIV. században, Spanyolországban élt. Legismertebb műve Jicchak Alfaszi (a RIF) Talmud-feldolgozásához írt kommentárja.

(3) Vagyis e szerint a vélemény szerint a 14. napon meg kell említeni, hogy "ma 14 nap van az Ómer-ből, amely két hét", de a 15. napon elég csupán annyit mondani, hogy "ma 15 nap van az Ómer- ből", és nem kell hozzátenni, hogy "amely két hét és egy nap".

(4) Például a ROS (rabbi Aser ben Jehiel, kb. 1250-1327.; v.ö. a ROS responsumai 24,13), aki Németországból vándorolt Spanyolországba (1303-1305). Az általa írt Talmud-kommentár az egyik legnagyobb tekintéllyel rendelkező középkori jogforrás, a Sulchan Aruch egyik "oszlopa". Fia, Jakov ben Aser, az Arba Turim szerzője, amely a Sulchan Aruch alapjául szolgált.

(5) Szafek : bizonytalanság. Amikor valaki bizonytalan, hogy hogyan van pontosan a halákha, törekedjék arra, hogy mindegyik lehetőségnek megfeleljen. (Különösen ha tórai törvényről van szó.)

(6) Maimonides (rabbi Mose ben Maimon, azaz a RaMBaM, 1135.- 1204.): a középkor legnagyobb (és legvitatottabb) halákhikus szaktekintélye és filozófusa. A Szefer ha-Chinuch legfontosabb forrása az általa írt Szefer ha-micvot, és a jelenlegi micva nála a cselekvő parancsolatok közt a 161. szám alatt található.

(7) A Szefer ha-Micvot (amelyből idéz éppen a Szefer ha-Chinuch) célja az, hogy tételesen összegyűjtse a 613 micvát. Ezért is fontos kérdés annak az eldöntése, hogy most itt egy vagy két parancsolatról van-e szó, mert hiszen ez befolyásolhatja más micvák besorolását is. (Ha itt két micváról lenne szó, akkor törölni kellene egy harmadikat, hogy kijöjjön a 613.)

(8) A Maimonides -i érv lényege az, hogy minden egyes micva teljesítését megelőzően külön-külön áldást kell mondanunk. Az a tény, hogy a gyakorlatból tudjuk, hogy csupán egyetlen áldást kell mondanunk az Ómer-számlálás során, bizonyítja, hogy a napok (Vajikra 23,16) és a hetek számolása (Dvarim 16,9) egyetlen micva két részét alkotja.
Az érvet személy szerint problémásnak találom, és aki tud rá magyarázatot, az szóljon. Ugyanis találunk olyan példát, amikor két külön micva együttes teljesítése során csupán egy áldást mondunk. A kézre és a fejre való tfilin kötelezettsége (a Széfer ha-Chinuch szerint is) két különböző parancsolat. Ugyanakkor a Széfer ha-Chinuch azt írja (és a szfaradi zsidók körében ez a szokás a mai napig), hogy habár mindkét parancsolathoz tartozik elvben egy-egy áldás, csupán az egyiket mondjuk el, ha a kettőt együtt teljesítjük. (Az askenáziak mondják mindkét áldást, de a száfék miatt hozzáteszik a második után a "baruch sem kevod malchuto" mondatot, amellyel "semlegesíteni" lehet az utóbbi áldást, ha mégsem kellene mondani.)
A megoldás valószínűleg az, hogy a kétféle tfilin esetén még a szfaradiak szerint is létezik elvileg két áldás, és ha valamiért külön-külön teljesítjük a két micvát (mert például nincs egyszerre kéznél mindkét tfilin), akkor mindkettőt el kell mondani. Ezzel szemben senki se tud arról, hogy az Ómer-számlálás két részére létezne külön-külön áldás, ha valamilyen furcsa oknál fogva nem tudnánk őket egyszerre teljesíteni.

(9) Az áldás szövege: "... aki megparancsolta nekünk az Ómer számolását", napok és hetek említése nélkül.Fogalmak:


Kiddus ha-sem (I-ten nevének a megszentelése): mártíromság vállalása, ha valaki a zsidóságáért (pl. a parancsolatok betartásáért) kénytelen meghalni.

Pikkuach nefes: életveszély. Ekkor minden törvényt meg szabad (sőt meg kell) szegni, az életmentés érdekében, három kivételével: bálványimádás ("avoda zara"), bizonyos szexuális kapcsolatok ("giluj arajot") és ártatlan vér kiontása ("sfichut damim"). (A jogos önvédelem megengedett.)

Az öt tórai ünnep: Peszach (húsvét), Savuot (pünkösd), Ros ha-sana (újév), Jom kippur (az engesztelés napja) és Szukkot (sátoros ünnep, amelynek a 8. napja, Smini Aceret, önálló ünnepnek számít).

Szafek (bizonytalanság): amikor valaki nem tudja, hogy adott szituációban pontosan hogyan is cselekedjék a halákha szerint. (Vagy abban bizonytalan, hogy mit mond a halákha az adott szituációra nézve, vagy az aktuális szituáció megítélése bizonytalan.)

Maimonides (rabbi Mose ben Maimon, azaz a RaMBaM, 1135.-1204.): a középkor legnagyobb halákhikus szaktekintélye és filozófusa. A Szefer ha-Chinuch legfontosabb forrása az általa írt Szefer ha-micvot.

ROS (rabbi Aser ben Jehiel, kb. 1250.-1327.): Németországból vándorolt Spanyolországba (1303-1305). Az általa írt Talmud- kommentár az egyik legnagyobb tekintéllyel rendelkező középkori jogforrás, a Sulchan Aruch egyik "oszlopa". Fia, Jakov ben Aser, az Arba Turim (egy kiemelkedő jelentőségű törvénykódex) szerzője, amely a Sulchan Aruch alapjául szolgált.
---------------------------------------------------
Bíró Tamás, Arachim, Magyarország, Széfer ha-Chinuch program
http://www.let.rug.nl/~birot/arachim/
birot@let.rug.nl
Kérdéssel, javaslattal, címváltozással kapcsolatban
forduljon Bíró Tamáshoz.
A fenti írás szabadon terjeszthető a forrás megjelölésével.
----------------------------------------------------