ARACHIM , Magyarország
Széfer ha-Chinuch program
http://odur.let.rug.nl/~birot/arachim/
Parasat Bechukotáj
amelyben 12 parancsolat, 7 cselekvő és 5 tiltó parancsolat található

350. Ember fogadalomként felajánlott értékének a meghatározásaBevezetés
=========

Mi adja egy ember értékét?

Bechukotáj hetiszakasza (Vajikra 26,3 - 27,34) Mózes harmadik könyvének az utolsó hetiszakasza. A könyv jelentős része az áldozatok fajtáival foglalkozott (innen származott a másik neve, Torat Kohanim avagy Leviticus, azaz a Papok könyve): a napi áldozatok, az ünnepi áldozatok, a betegségekhez, a tisztátalanság fajtáihoz vagy a terhességgel kapcsolatos áldozatok, a bűn- és vétekáldozatok fajtáival. A könyv végén az önkéntes áldozatok bizonyos fajtáiról olvashatunk.

(Jövő héten kezdjük Mózes 4. könyvét, a Bamidbar-t, amelynek első hetiszakasza nem tartalmaz micvát. Két hét múlva pedig Savuot második napja lesz, így a következő hetekben nem küldünk részleteket a Szefer ha-Chinuch-ból.)

Az önkéntes felajánlásoknak több fajtája létezik. Ezek egy részét az ókori ember -- például ha öröm érte, vagy ha félt attól, hogy gond éri -- valahol és valamikor felajánlotta, majd előbb-utóbb kötelessége volt a felajánlását teljesíteni. Különben megszegte a "bat teacher" ("ne késlekedj") parancsolatát: "ha fogadalmat teszel az Ö-ökkévalónak, I-tenednek, ne késlekedj megfizetni azt, mert számon kéri azt az Ö-ökkévaló I-tened tőled, és bűnné lesz az rajtad" (Dvarim 23,22; a Szefer ha-Chinuch 574. micvája). A következő versek arra buzdítanak, hogy az ember lehetőleg tartózkodjék a fogadalmak tételétől általában is, de ha valamit megígért, azt tartsa be (5Mózes 23,24; 575. micva).

Többek között a zarándokünnepeken (Peszách, Savuot, Szukkot) mondjuk el az ún. Hallel-zsoltárokat. Ezek közé tartozik a 116. zsoltár is: "Neked áldozok hála-áldozatot, és az Ö-ökkévaló nevét hívom. A fogadalmamat az Ö-ökkévalónak megfizetem, az egész népe színe előtt." Az egybeesés nem véletlen: a három zarándokünnepen jöttek el a vidékiek Jeruzsálembe, és ekkor volt alkalmuk a fogadalmi áldozatokat is teljesíteni, a "fogadalmakat megfizetni". A fogadalmak határideje is a zarándokünnepekhez lett kötve: ha a fogadalomtétel után elmúlik három zarándokünnep, akkor az illető megszegte a "ne késlekedj" micváját (v.ö. bab. Talmud, Ros ha-sana 4a-b).

A kimondott szó, legyen szó átokról, áldásról vagy fogadalomról, az ókorban sokkal nagyobb jelentőséggel bírt, mint a mai, modern kultúránkban. A hagyományokhoz ragaszkodó zsidók a mai napig is igyekeznek úgy fogalmazni, nehogy az fogadalomnak számítson. Gyakran tesszük hozzá a mondatainkhoz azt, hogy "bli neder", azaz "fogadalom nélkül". Így például: "ott leszek nálad háromkor, bli neder", azaz nehogy véletlenül is megszegjek egy fogadalmat, ha valami közbejön (vagy csupán elfeledkezem az ígéretemről), és nem tudok ott lenni.

De további "technikák" is léteznek arra, nehogy valakin, akár véletlenül is (sőt: a tudtán kívül is) teljesítetlen fogadalom terhe maradjon. Ros ha-sana (újév) előtt (esetleg Jom kippur, azaz az engesztelőnapot megelőzően) szokás egy háromfős "bét din " (rabbinikus bíróság) előtt feloldást kérni ezek alól a fogadalmak alól. A másik szokás nem más, mint a talán legismertebb zsinagógai szertartás, a "Kol nidré" ("Minden fogadalom"). Jom kippur-kor, amikor engesztelést kérünk a vétkeink alól, feloldozást kell kérnünk a bűnnek számító, be nem teljesített fogadalmak alól is, és erről szól a "Kol nidré" szertartása. (Több felfogás létezik: az egyik szerint az elmúlt évben tett fogadalmaink alól kérünk felmentést a zsinagóga közössége, mint rabbinikus bíróság előtt, az előbb említett, másik szokáshoz hasonlóan; a másik felfogás szerint pedig a következő évben teendő állításainkkal kapcsolatban teszünk nyilatkozatot arról, hogy azok nem számítanak majd fogadalomnak.) Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy mindezzel nem lehet visszaélni: az antiszemita irodalommal ellentétben, ez a két szokás a "háromkor felugrom hozzád"-típusú állításokra vonatkozik, nem pedig üzleti szerződésekre.

A fogadalmak klasszikus formája, visszatérve az eredeti témánkra, az önkéntes áldozatok közé tartoztak, mint például: "egy tehenet felajánlok a Szentély számára, 'ola' áldozatként" vagy pedig "ezt a kost felajánlom a Szentély számára, 'ola' áldozatként". E két megfogalmazás között egyébként hatalmas a különbség. A második esetben ("nedava ", "önkéntes felajánlás"), ha az a kos, amelyet felajánlottam, elpusztul, mielőtt a Szentélyben feláldozhatnám, akkor mentesülök a felajánlásom alól. Az első esetben viszont ("neder ", "fogadalom") nem mutattam rá arra a konkrét állatra, amelyet felajánlok, csupán annyit mondtam, hogy egy tehenet fel fogok áldozni. Ebben az esetben "felelősséggel tartozom", azaz ha elpusztul a később kiválasztott állat, az értékében egy másik állatot kell feláldoznom a Szentélyben (v.ö. Misna, Megilla 1,6).

( Egy kitérő: furcsa lehet, hogy mit keres a Misna Megilla traktátusában ez a fogadalmakkal kapcsolatos állítás, hiszen ez a maszechet Purim ünnepéről szól. A válasz fényt vet a Misna, és általában más ókori művek szerkesztési elvére. Az előző "bekezdésekben", azaz misnákban, arról volt szó, hogy mi a különbség szökőévben az első és a második Adar hónap között, ill. az első és a második Adar hónapban tartott Purim között. Azt olvassuk, hogy "nincs más [különbség] az első és a második Adar közt, mint a megilla olvasása és a szegényeknek adott ajándék." Ez a mondattani szerkezet adja az alibit arra, hogy egy sor további ilyen szerkezetű állítást felsoroljunk: "nincs más különbség a szombat és az ünnepnapok [munkatilalma] közt, mint...", "nincs más különbség a szombat és a Jom kippur közt, mint..." És így kerül a Purim törvényei közé néhány állítás a tisztátalanságok és a betegségek különféle fajtáiról, a fogadalmak törvényeiből, a tfilin és a mezuza írásának a halácháiból, stb. Ha arra gondolunk, hogy eredetileg a Misna szövegét fejben memorizálták, és ezért mindenféle mnemotechnikai trükkre volt szükség a könnyű megjegyezhetőség érdekében, megértjük, hogy miért szakad meg a törvények tisztán tartalmi szerkesztése, és miért veszi át a szerepet a mondattani jelenségekre építő szabad asszociáció. Ugyanakkor, szintén mivel fejből megtanulták és tudták ezeket a szövegeket, nem volt szükség arra, hogy egy állítás az adott témájú többi állítással együtt szerepeljen, és könnyen kikereshető legyen egy írott könyvben. Gondoljunk arra, hogy az ábécé, mint rendező elv, mennyire fontos egy írott telefonkönyvben, de semmi szerepet nem játszik, ha fejben megjegyezzük a telefonszámokat. )

Manapság, hogy nincs Szentély, ne tegyünk fogadalmakat. Ha valaki mégis tett neder -t, a felajánlott, és ezáltal "hekdes "-sé vált (szent célokra félretett, profán használatra tiltott) tárgyat félre kell tenni, hogy megsemmisüljön idővel magától ("le kell vinni a Holt-tengerhez"). A "hekdes"-sé vált állatokat is meg kell ölni. (Akit zavar az, hogy ez ellent mond az állatkínzás tórai tilalmának, az nézzen utána a részleteknek bab. Avoda Zara 13a-n...)

A felajánlások értékének a meghatározására nem csak akkor volt szükség, ha a neder -nek szánt állat elpusztult (vagy megsérült, és ezért áldozatra alkalmatlanná vált). Előfordult, hogy valaki például egy személyt, esetleg önmagát, vagy mondjuk egy ingatlant (házat, mezőt) ajánlott fel. Az emberáldozat szigorúan tilos, ingatlant pedig miként lehetne elvinni Jeruzsálembe? Ezért ezek a felajánlások szintén kivitelezhetetlenek lettek volna, ha nem tudnánk a felajánlott személy, tárgy vagy ingatlan értékét meghatározni. Ekkor viszont az a megoldás, hogy a felajánlás értékének megfelelő pénzt adja át a felajánló a Szentély kincstárának ("liska"), karbantartási célokra ("bedek ha-bajit").

"Érték" héberül "erech". Többes számban: "arachim". Igen, az Arachim szervezet neve arra utal, hogy a hagyományos zsidó _értékeket_ szeretné közvetíteni minél szélesebb körben. A különféle felajánlások rituális felértékelésével a Misna egy külön traktátusa, a maszechet Arachin foglalkozik, komoly terjedelemben.

Mi adja egy ember értékét? Állatok és ingatlanok felértékelése a kohaniták feladata, a tórai előírások alapján. De hogyan értékeljünk fel egy embert, ha a felajánló maga nem nyilatkozott az értékéről?

A válasz az, hogy attól függ. Például a rabbinikus hagyomány a "szemet szemért, fogat fogért" (Smot 21,24) törvényét úgy értelmezi, hogy "egy szem értékét egy kivert szemért, és egy fog értékét egy kivert fogért", vagyis a testi károkozásért pénzben kell jóvátételt fizetni. De mennyit? Amennyit az áldozat "veszít az értékéből". Vagyis: megbecsülik azt, hogy mennyit fizettek volna érte korábban, és mennyit fizetnének most érte a rabszolgapiacon.

A hetiszakaszunk viszont más értékeket ad meg arra az esetre vonatkozóan, ha valaki a Szentély számára ajánlja fel önmaga vagy másvalaki értékét. Ebben az esetben nem számít az illeto külseje, szépsége vagy tudása, kizárólag a neme és a kora. Vajikra 27,1-8 megadja, hogy egy 20 és 60 év közötti férfi értéke 50 ezüst sékel (a "szentség sékelében" mérve), egy azonos életkorú nő értéke 30 sékel. 5 és 20 év között a férfi 20 sékelt ér, a nő 10 sékelt. Egy hónapos kortól 5 éves korig a fiú 5 sékelt, a lány 3 sékelt ér. 60 év fölötti férfiak pedig 15, nők 10 sékelnek felelnek meg. Ha viszont a felajánló nem képes ennyi pénzt előteremteni, akkor a kohennak jogában áll aszerint csökkenteni ezt az értéket, hogy mennyi pénze van a felajánlónak.

A szóbeli hagyományból azt is tudjuk, hogy a Tórában említett, a "szentség sékele" kifejezés 320 átlagos árpaszem súlyának megfelelő tiszta ezüstöt jelent. De a rabbik szigorítottak e tekintetben, és a második Szentély korában létező, "gera" nevű súlyegységgel azonosították a sékelt, ez pedig 384 közepes árpaszem súlyának felel meg (kb. 17 g, azaz 0,6 uncia). Ez azt jelenti, hogy egy felnőtt férfi értéke, legalábbis az általunk vizsgált szempontból, 850 g (30 uncia) tiszta ezüstnek (nagyságrendileg 30 000 Ft-nak?) felelne meg.Szöveg (részlet)
=============

[Micva] az ember [értékét] meghatározni. Azaz, ha valaki azt mondta, hogy "az értékem [legyen] rajtam [befizetendő fogadalomként]", vagy pedig "ennek és ennek a személynek az értéke [legyen] rajtam", akkor adnia kell a kohénnak annyit, amennyi értéket mondott. És nem kevesebbet. Amint az explicite szerepel az Írásban, [tételesen:] férfiról és nőről, az életkor szerint. Amint meg van írva (Vajikra 27,2): "...egy személy, ha fogadalmat tesz, egy lélek értékében, az Ö-ökkévalónak..."

A felértékelések témája a "hekdes " fogadalmi felajánlásának a szabályaihoz tartozik (1 ). Ezért bűntetés róható ki a [következő parancsolatok megszegéséért, ha valaki nem teljesíti ezeket]: "ne szegje meg a szavát" (Bamidbar 30,3;Chinuch, 407), "ne késlekedj a kifizetésével" (Dvarim 23,22; Chinuch 574) és "mind, ami kijön a száján, aszerint cselekedjék" (Bamidbar 30,3; Chinuch 406. micve).Lábjegyzet
=========

(1) Vajikra 27,2, amely bevezeti a témakört, mint láttuk, tartalmazza a"neder" (fogadalom) szót. Ezért az ilyen típusú felajánlás is neder -nek számít, és vonatkozik rá mindaz, ami a neder-ek többi fajtájára vonatkozik.


Fogalmak
========

Zarándokünnepek: Peszach, Savuot és Szukkot, ekkor a vidékről és távoli országokból is Jeruzsálembe zarándokoltak nagyon sokan, ahol bemutatták a hozott áldozatukat.

Neder: fogadalom (például "mostantól kezdve tartózkodom X fogyasztásától"). Áldozatok kapcsán: ha valaki azt mondja "teszek X áldozatot". A felajánlás csak a felajánlott értékre vonatkozik, és ekkor ha például elpusztul a felajánlott állat, akkor azonos értékben kötelező egy másik áldozatot bemutatni.

Nedava: önkéntes felajánlás. Áldozatok esetében konkrét vagyontárgyra vonatkozik, és ha elpusztul például a felajánlott áldozati állat, nem köteles helyette bemutatni másikat.

Hekdes: szent célre (például áldozathoz) félretett, profán célra nem felhasználható jószág (vagyontárgy).

---------------------------------------------------
Bíró Tamás, Arachim, Magyarország, Széfer ha-Chinuch program
http://www.let.rug.nl/~birot/arachim/
birot@let.rug.nl
Kérdéssel, javaslattal, címváltozással kapcsolatban
forduljon Bíró Tamáshoz.
A fenti írás szabadon terjeszthető a forrás megjelölésével.
----------------------------------------------------