ARACHIM, Magyarország

Széfer ha-Chinuch program

Széfer ha-Chinuch program

Párását Jitro
Amelyben van 3 tevoleges és 14 tiltó parancsolat
33. Az atya és az anya tiszteleteBevezetés
========

Jitro hetiszakasza (2Mózes 18,1 - 20,23) tartalmazza a
Tízparancsolatot. Talán meglepo módon, a zsidóságban a
Tízparancsolat nem számít "tíz parancsolatnak". A héber neve, "Aszeret
ha-dibrot", talán "tíz mondás"-ként fordítható, és vita tárgya, hogy
valójában hány micvát is tartalmaz a 613-ból. A Széfer ha-Chinuch 14
micvát kapcsol a Tízparancsolat verseihez (25.-38. sorszámok közt).

A középkori rabbik arról is vitatkoznak, hogy egyáltalán mi számít
micvának. Az elso "parancsolatot" például ("Én vagyok az Ö-ökkévaló, a
te I-tened, aki kihoztalak téged Egyiptomból, a szolgaság házából")
sokan egy alapveto állításnak tekintik, amelyre a 613 parancsolat épül,
de nem tekintik a 613 micva egyikének. Ezzel szemben Maimonides, és
az o nyomában a Széfer ha-Chinuch is, a 613 parancsolat egyikének
tekinti, méghozzá "az Ö-ökkévaló létébe vetett hit / tudás"
parancsolatának:

"Hinni, hogy a világnak létezik egy I-tene, aki létrehozott minden
létezot, és akinek ereje és akarata révén létezik minden. És aki mindig
is létezett és létezni fog. És aki kihozott bennünket Egyiptomból, és aki
adta nekünk a Tórát."

Az alábbiakban a szülok tiszteletének a törvényét mutatjuk be. Az
érdekesség az, hogy ez a micve, amely az univerzális emberi erkölcs
egyik alappillére 3000 éve, a zsidó jog, a halákha rendszerében szintén
jogi formát vesz. Nem csupán morális törvény, hanem jogszabály is.

Ezért, akárcsak minden jogszabálynak, nagyon konkrétnak kell lennie,
hiszen egy bíróságnak adott szituációban el kell tudnia dönteni, hogy
adott személy teljesítette-e a kötelezettségét, vagy sem. Vagyis
egzakt módon meg kell határozni, hogy kinek mikor milyen
kötelezettsége van. Meg kell határozni, hogy kire, milyen körülmények
között érvényes a törvény, mivel tesz eleget a kötelezettségének, vagy
mikor hágja át a törvényt. És mi a teendo, ha valaki megszegi a
törvényt.

A gondolat az, hogy az embernek bíróság elott kell számot adnia a
cselekedeteirol. Amikor létezett, és kényszeríto eszközökkel is
rendelkezett az a zsidó törvényszék, amely elítélhette a halákhát
megszegoket, akkor egy földi bíróságnak kellett meghatároznia, hogy
mely cselekedet pontosan mely kategóriába esik. Azóta az ember az
égi bíróság elott ad számot a cselekedeteirol. De ebben az esetben is
egzakt módon kell tudnunk, hogy pontosan mit szabad, és hogy
pontosan mikor tettünk eleget valamely kötelezettségünknek.

Ennek a jogi szemléletnek a megértése kulcsfontosságú a halákha (a
zsidó jogrendszer), és általában a zsidó vallás megértéséhez. Hiszen
ezen a ponton a zsidó vallás nagyon élesen eltér a kereszténységtol,
amely elsosorban csupán etikát ért az i-teni törvények alatt, és ezért
nem igényel ennyire egzakt meghatározásokat.

Fontos hangsúlyozni, hogy ugyanakkor a zsidó vallás se csupán a
törvény betujérol szól. Amikor olvasva, hogy a halákha hogyan
határozza meg a szülok tiszteletét, néhányan kiábrándulni készülnek
a "zsidó vallás 3000 éves erkölcsiségébol", gondoljanak arra, hogy a
zsidó vallásnak és a rabbinikus irodalomnak a halákha csupán az egyik
vetülete. De ugyanakkor a zsidó valllásnak létezik egy másik vetülete
is, a például az aggádikus irodalomban is megnyilvánuló morál. Amelyet
az igazán vallásos zsidó éppúgy követ, mint a halákhát, attól
függetlenül, hogy sokkal nehezebben lehet meghúzni benne
a "kötelezo", a "szabad" és a "tilos" határait.
 
 

Szöveg (részlet)
================

Tisztelni kell az atyát és az anyát, amint meg van mondva (2Mózes
20,12): "Tiszteld atyádat és anyádat,...". És azt mondja a magyarázat
(1): mit jelent az, hogy "tisztelet"? Lássa el élelemmel, itallal,
ruházattal, takaróval és kisérje el [ha elmegy valahova]. (2)

A micva gyökereirol: ... Ismerje el, hogy az atya és az anya az okai
annak, hogy o ezen a világon van, és ezért minden tiszteletet meg kell
adnia nekik..., mert világrahozták ot, és sokat fáradoztak érte
gyermekkorától kezdve.... És ha mindezt felfogja az ember, eljut oda,
hogy elismerje a Szent-áldassék-O jóságát, hiszen o a [valódi] oka az
ember létének, és felmenoi létének, egészen az elso emberig
visszamenoen: világra hozza ot, és gondját viseli élete minden napján,
a testének a szerveit elrendezi, és értelmet ad belé,...

A micva törvényeibol (3): Például [felmerül, hogy] kinek a vagyonából
kell a szülok gondját viselni? Az apja vagyonából, vagy a sajátjáébúl?
(4) A halákha az, hogy az apjáéból, amennyiben van az apjának
vagyona. De amennyiben nincs, akkor járja körbe a fiú a kapukat
[támogatásért koldulva], hogy ellássa az apját (5).

Az apa és az anya tisztelete: melyiküké az elsobbség (6)? Meddig
menjen el a szülok tisztelete (7)? Amennyiben az egyik szülo kéri, hogy
ne tiszteljük ot, megtehetjük-e ezt? Ha látja valaki, amint az apja
megszegi a Tórát, milyen szavakkal lehet ot ebben megakadályozni?
Amennyiben az apja megparancsolja neki azt, hogy szegje meg a Tórát
[tegyen olyat, ami a Tóra megszegésével jár], azt meg kell tagadni.
Kötelesség az apa tisztelete az életében és a holtában: de hogyan kell
azt értelmezni, hogy a "holtában"? [Ezek], és további részletek a
[Babilóniai Talmud] Kiddusin traktátusában, néhány további részlet
pedig egyéb helyeken vannak kifejtve.

Ez a parancsolat érvényes (8) mindenhol és mindenkor férfiakra. A
nokre mindenkor, amikor van rá módjuk, vagyis amikor a férjük nem
akadályozza meg oket ebben. És aki megszegi ezt (9), egy pozitív
(tevoleges) parancsolatot szeg meg, és a buntetése hatalmas, hiszen
olyanná válik az illeto, mintha elfordulna a Mennyei Atyjától (10). És
amennyiben a Beit Dinnek (a rabbinikus bíróságnak) módjában áll,
megpróbálják rákényszeríteni [azt, hogy teljesítse a kötelességét],
mert amint azt már korábban említettük (a 6. micva kapcsán), azt, aki
egy tevoleges parancsolatot mulaszt el, a Beit Din megpróbálja
rákényszeríteni.
 
 

Lábjegyzetek
============

(1) Babilóniai Talmud, Kiddusin 31a

(2) A "tisztelet" (vagy akár a "szeretet") szokásos értelmezése
valószínuleg jogilag nehezen értelmezheto kategória lenne, amelyet
lehetetlen lenne ellenorizni, és még inkább elképzelhetetlen lenne az,
hogy valakit ilyen érzelmekre kényszerítsenek. Ez persze nem zárja ki
azt, hogy az aggáda, nem jogi értelemben, "megkövetelje" a
hagyományos értelemben vett tiszteletet is.

(3) Az egyes micvák ismertetése éppúgy tartalmaz egy ízelítot a
micvákkal kapcsolatban felmerülo legfontosabb kérdésekrol, akárcsak a
múlt héten már bemutatott eszmefuttatás a micvák gyökereirol.

(4) A szöveg elején meghatároztuk, hogy a "tisztelet" azt jelenti, hogy
el kell látni a szüloket élelemmel, ruházattal, stb. Kötelezheto-e az
egyén arra, hogy a saját vagyonából tegye meg mindezt? Vagy csak
arra van kötelezve, hogy a szülok vagyonának a felhasználásával
viselje a gondjukat, és saját maga "csupán" idot és energiát áldoz a
szüleire?

(5) Természetesen nincs kizárva az, hogy a fiú a saját vagyonából
támogassa a szüleit, de nem kötelezheto erre. Viszont amennyiben a
szüleinek nincs vagyona, ez a tény nem menti fel a fiút a
kötelezettsége alól: ha nem hajlandó a saját vagyonából áldozni a
szüleire, köteles akár koldulni is a szülei javára.

(6) Az apát vagy az anyát kell tiszelni, ha valamiért konfliktus lenne a
ketto között? A Széfer ha-Chinuch ezekre a kérdésekre már nem ad
választ, viszont nagyon tanulságos már az is önmagában, hogy mi
minden kérdés merül fel, ha ezt a törvényt egzakt módon közelítjük
meg.

(7) Van-e határ, hogy mi az, amit már nem vagyunk kötelesek a
szüleinkért tenni, vagyis aminek az elmulasztása jogilag nem kérheto
rajtunk számon?

(8) A Széfer ha-Chinuch-ban az egyes parancsolatok tárgyalásának a
végén fel van sorolva, hogy az adott parancsolat kire, illetve milyen
körülmények közt érvényes. A parancsolatok egy része csupán férfiakra
vagy csupán kohanitákra (a papi törzs tagjaira) vonatkozik, más
parancsolatok csupán Izrael földjén vagy kizárólag akkor érvényesek,
ha fennáll a szentély.

(9) Mint minden jogi rendszerben, itt is meg kell jelölni a törvény be
nem tartásáért járó lehetséges szankciókat.

(10) Szó szerint: mintha idegennek tetetné magát a Mennyei Atyja felé.
 
 

Fogalmak
========

Halákha: A zsidó vallás jogrendszere, a tórai és a rabbinikus törvények
hálózata, amely egzakt kritériumokat szab arra, hogy "mit szabad"
és "mit tilos", illetve "mit kötelezo". A tisztán vallási kérdéseken
(például ünnepek, áldozatok, kóserság) túl, a halákha foglalkozik
családjogi, továbbá polgár- és büntetojogi kérdésekkel is.

Aggáda: Minden más. A szó szukebb értelmében a hagyomány
elbeszélései (például a bibliai történetekkel vagy a késobbi korokkal
kapcsolatban). A szó tágabb értelmében a rabbinikus minden olyan
része, amely nem halákha, így például az erkölcsi intelmek is ide
sorolhatóak.

Beit Din = rabbinikus bíróság.
 

-------------------------------------------------------------------------------------
Bíró Tamás, Arachim, Magyarország, Széfer ha-Chinuch program
http://www.let.rug.nl/~birot/arachim/
birot@let.rug.nl
Kérdéssel, javaslattal es címváltozással kapcsolatban forduljon Bíró
Tamáshoz.
A fenti írás szabadon terjesztheto a forrás megjelölésével.
-------------------------------------------------------------------------------------