HB-181 A héber nyelv története

Bíró Tamás:

13. óra:

Modern izraeli héberA hand-out letölthető Word és RTF formátumban. 

 

Sok kérdés kapcsán részletesebb elemzésre a második félévben kerül sor.

 

Ivrit, mint nyugati (= nem keleti) / európai / indoeurópai nyelv, sémi körítéssel?

 

Stefan Wild: Ist Ivrit eine Semitische Sprache?, in: Zeitschrift der Deutschen Morgen­län­dischen Gesellschaft, Suppl. III, 1, XIX. Deutscher Orientalistentag (Freiburg, 1975), Vorträge, W. Voigt (hrsg.), F. Steiner Verlag, Wiesbaden, 1977, [09.Fre.1.] pp. 757-761.

 

Eliezer Ben Yehuda (1852-1922), Vaad ha-Laąon ha-Ivrit: „Hogyan nevezzük mostantól fogva héberül azt, amit az indoeurópai anyanyelvünkön X-nek nevezünk?” à azonos szemantikai mezők alakulnak ki (néha nehéz meghatározni, hogy pontosan melyik nyelv behatása):

            ąerut = ang. service

            taxana = ang. station

ba vs. yaca = ang. come vs. go

tenua = mozgás, mozgalom, közlekedés, v.ö. jiddis bevegung, orosz dviľyeniye

kotev vs. katavti vs. ektov: indoeurópai modell nélkül elképzelhetetlen lenne

tat-yami = sub+marin, sous-marin

chevra = ang. society (társaság, társadalom), ang. company ([baráti] társaság, cég)

atar (< arámi ’hely’) = ang. ’site’ (pl. web-site, építési terület,…)

 

 

1. Szókincs

 

1.1  Idegen szavak átvétele:

 

Latin („angol”) ábécé betűinek a neve.

problemati: átvett szavak + -i képző biztosítja, hogy melléknév maradjon

fiktivi : u.a.; ráadásul, a szó elején megmarad az [f] hang, nem kap dages lene-t

falafel (arabból), ąnicel (’rántott hús’): kultúrszavak, a fogalommal együtt érkeznek

 

Arab és zsidó nyelvek: kevésbé érzik tekintélyesnek, ezért ezekből a nyelvekből inkább az alsóbb regiszterekbe vesznek át szavakat. Pl. a szlengbe és a családon belüli nyelv regiszterébe.

 

Utóbbira példa a jiddis –le kicsinyítőképző átvétele:

Szarale ’Sárika’, Chanale ’Annácska’

NB: a héber szóhoz jön a jiddis eredetű képző, mert jiddisül Szorele és Chanele lenne!

      bibliai héb. av ~ arámi aba > héber aba ’apu’ > abale ’apuci’

 

1.2  Belső szóképzés

 

kartisz ’jegy’ > kartiszija ’tizenegyes gyűjtőjegy (buszra)’

 

A sémi morfológia lényegét érintő fogalom, a sémi morfológiától idegen módon kifejezve:

tlat-icurizacija (’háromgyökbetűsítés’: egyes elméletek szerint a proto-sémiben eredetileg két betűs gyökök voltak, majd három betűsekké váltak)

         tlat = ’tri-’ indoeurópai prefixum átvétele, egy arámi morféma felhasználásával

         -izacija = indoeurópai szuffixum, mind jelentésében, mind hangalakjában

 


 

1.3  Tükörfordítás

 

beynleumi ’nemzetközi’ < beyn + leumi = inter + national

 

1.4  Idegen eredet és a belső szóképzés kölcsönhatása:

 

mivreąet             ’kefe’:              brush (ang. ’kefe’) + miCCeCet miskál + begad-kefat szabály

aviron            ’repülő’ (régies) v.ö. francia ’aviron’?

tiras            ’kukorica’                   v.ö. törökbúza

 

1.5  Rövidítések kreatív használata, továbbképzése

 

Tora, Neviim, Ktuvim = Tanach > tanachi ’bibliai’

Din ve-cheąbon = duach ’beszámoló’ > ledaveach ’beszámol’

 

1.6  Denominális igeképzés érdekességei

 

Mindig pielben (pualban), hitpaelben

telefon > letalfen ’telefonál’

katalog > lekatleg ’katalogizál’

transzfer > letranszfer ’transzferál’

faksz > lefakszesz ’faxol’ (megtartja a mássalhangzó-csoportokat: nem *lefakesz)

 

 

2. Nyelvtan

 

Változások a nyelvtani rendszerben, például:

 

2.1.            Fonológia

A kiejtés az askenázi és a szefárd kiejtés közötti kompromisszum (nem azonos a szfárádi kiejtéssel):

-         Nincs különbség patach és kamec közt

-         Nincs különbség dages és dages nélküli tav közt

-         Nincs különbség chet és chaf közt

-         Nincs különbség az alef és az ajin közt (ill.: csak a gondozott kiejtésben ejtenek mindkét esetben egy alef-et = gégezár-hangot, de az átlagos beszédben ált. egyáltalán nem ejtik)

 

Új hangok?

-         [ö] > [e], [ü] > [i] idegen szavak átvételekor

-         [ľ], [dľ] idegen szavakban

-         [č] héber szavakban: katančik (’aprócska’), čikčak (’hip-hop’, ’gyorsan’)

-         [n] vagy [ny]: kibucnik, ąasnik, chabadnik

 

2.2.            Igeragozás: egyszerűsítés, a paradigma többi tagjának hatására

 

-         Perf. pl. 2.: ketavtem > katavtem (analógiás változás: a paradigma hatása)

-         Imperf. pl. 2-3. fem. kiesése (a paradigmától eltérő, „logikátlan” alak)

-         A cohortativus a BH óta nincs, és a jussivus is beleolvadt az imperfectumba. Az imperfectum jövő időt fejez ki, és gyakran használják az imperativus helyett is.

-         poal > pual

-         Rendhagyó igék egyszerűsödése: havinoti > hevanti (’megértettem’)

 

2.3.            Szintaxis:

            - eyneni roce… ’nem akarok…’ nagyon hivatalos, helyette ani lo roce

            - ha-yeled ha-roce glida: ha- átértelmeződött a ąe- szinonimájává bizonyos esetekben

-         Beszélt nyelv: yeą li et ha-szefer ha-ze ’megvan nekem ez a könyv’: acc. esetet kap

-         Birtokos szerkezet:

beit cholim ’kórház’: constr. szerkezet állandósult kifejezésekre

bayit ąel cholim ’betegeknek a háza’: RH ąel az alkalmi birtokos szerkezetben

beyto ąel ha-chole : duplán kifejezett birtokos szerkezet hivatalos stílusban

 

 

3. Szociolingvisztika

 

Nyelvtervezés

Normatív, sztenderd és szub-sztenderd nyelvhasználat.

A katonai nyelv és a hadsereg, mint „olvasztótégely”.

 

4. Írás: Átírási szabályok, matres lectionis

 

Idegen szavak:

T > tet, TH > tav (“teoriya”), K > kof, KH > kaf, V, W > vav-vav, X > kof-szamech

 

            č, ľ, ğ hangok jelölése: cade / zajin / gimel + rövidítés-„aposztróf” / vonás.

                        (Ezek mára vajon részei lettek-e a héber hangrendszernek? [pl. čikčak] ? )

 

Punktuáció használata:

-         Gyermekkönyvek,

-         Versek-költemények,

-         Vallási művek: Biblia-kiadások, imakönyvek (sziddur, machzor),…

-         Ritkán (akkor is csak egy jel egy szóban) a többértelműség feloldására

 

Matres lectionis-használat pontozatlan szövegben:

            [u]: mindig vav

            [o]: mindig vav,

kivéve: alef (lo, ros,…), he (©lomo, po, ko), kamec-katan (omnam, xoxma,…)

            [i]: nyílt szótagban yod, zárt szótagban semmi (kiv. ragozott alakok: dibru, libi,…)

            [e]: nem jelölik,

kivéve néhány szót, ill. ha [i] > [e] pótlónyúlás (gereą, leheraąem, teavon,…)

[y]: szó közepén és végén két yod, szó elején egy yod. Kiv.: bajit, zajit, tajisz,…-típusú szavak; mater lectionis mellett (cijur, mecujan, goj,…)

[v]: szó közepén két vávval (kivéve, ha az [o] és [u] hangokat jelölő vavokat pontozod)

 

(Ld. Riki Bliboym: Tachbir +, Akademon, 5755 [51.1.4.Bli.1.], pp. 161-163.)

           

 

 Bíró Tamás:
e-mail
English web-site
Magyar honlap

Last modified: Tue Nov 18 19:21:53 MET 2003