OTKit library versions

hu.birot.OTKit-v0.99.1.jar (14 January 2010 19:18:50) 158643 bytes

hu.birot.OTKit-v0.99.2.jar (14 January 2010 19:46:13) 158643 bytes

hu.birot.OTKit-v0.99.3.jar (16 January 2010 21:05:35) 168645 bytes

hu.birot.OTKit-v0.99.4.jar (18 January 2010 06:17:42) 168645 bytes

hu.birot.OTKit-v0.99.5.jar (18 January 2010 23:47:34) 168645 bytes

hu.birot.OTKit-v0.99.6.jar (19 January 2010 04:25:30) 168645 bytes

hu.birot.OTKit-v0.99.7.jar (22 January 2010 00:29:51) 168645 bytes

hu.birot.OTKit-v1.00.0.jar (22 January 2010 15:50:32) 168645 bytes

hu.birot.OTKit-v1.00.1.jar (02 February 2010 01:37:29) 168645 bytes

hu.birot.OTKit-v1.1.1.jar (03 June 2010 14:11:45) 206703 bytes

hu.birot.OTKit-v1.1.2.jar (07 June 2010 21:01:25) 210261 bytes

hu.birot.OTKit-v1.2.0.jar (15 June 2010 10:49:12) 214157 bytes